Szent Erzsébet Plébánia Templom

Elérhetőségek:

Budapest Rákoscsaba-Újtelep
Szent Erzsébet Plébánia

Cím: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 39.
Telefon: 258-4074
E-mail:  plebania.ujtelep@gmail.com
Plébános:
Zsiga Péter: +36-20-823-1757
Bankszámlaszámunk:
CIB 11100104-19819198-36000001

 

A nap gondolata:

"Kinek kell keményebb harcot vívnia, mint aki önmagát igyekszik legyõzni!" (Kempis Tamás)A nap Szentje:
  • Küzikoszi Szent Fauszta


Évfordulók:
  • A gyermekek világnapja;
  • takarítási világnap


A nap vicce:

Melyek a világ legtanácstalanabb állatai? – A mitévő legyek!

Lelki áldozás

SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN

 NYILVÁNOS LITURGIÁK


A nyilvános liturgiák (szentmisék, zsolozsmák, keresztutak, litániák, rózsafüzérek, megáldások, ünnepélyes házasságkötés) 2021. március 8-tól, hétfőtől a rendelkezés visszavonásáig szünetelnek. A már felvett miseszándékok a nép részvétele nélkül (sine populo) engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe. A televízióban vagy online közvetített szentmisék főleg vasár- és ünnepnapokon lehetőleg orgonával kísért szentmisék legyenek, amelyek éppen a sajátos – közvetített – részvétel miatt természetesen végezhetőek a nép részvételével bemutatott (cum populo) mise szövegeivel. Ha lelkipásztori szempontból alkalmas, tartható homília a szokott módon. A közvetített misékben a miséző ajánlja a lelki áldozást azok számára, akik nem lehetnek jelen fizikai módon a szentmisén. Erre a saját áldozása után buzdítsa a híveket, elimádkozva velük például ezen imák valamelyikét:

 

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy

a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,

hogy a lelkembe fogadhassalak.

Mivel most nem tudlak

szentségi módon magamhoz venni,

jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!

Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

 

Vagy:

 

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged

és szeretlek Téged teljes szívemből.

Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek

magamhoz fogadni a szentáldozásban,

hogy Veled élhessek.

Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe

és végy lakást benne örökre!

A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste

őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.

Neked adom magamat egészen.

Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 

Követve az egyházmegye templomokra vonatkozó rendelkezését, amely szerint azok továbbra is nyitva állnak, a plébános vagy a templomigazgató által meghatározott időben, mint az imádság helyei, az alábbiakra fokozottan figyeljünk:

- az MKPK 516/2020. sz., 2020. március 5-i rendelkezése értelmében a szenteltvíztartók továbbra is üresek;

- közvetlen érintkezés kerülése (bőrkontaktus, túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés);

- a higiéniára való fokozott figyelem, gondoskodás az emberek által gyakran érintett felületek (kilincsek, ajtók, padok, korlátok stb.) tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről, minél rövidebb időközökkel;

- kézfertőtlenítési lehetőség biztosítása;

- maszk kötelező használata.

 

 

 

A KERESZTSÉG SZENTSÉGE

Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és keresztszülők jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

 

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE

Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és tanúk jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

 

AZ ÁLDOZTATÁS

Kivételes (és csakis kivételes esetben!) megengedett az áldoztatás, de csak a hatóságok által előírt higiéniai előírások betartásával. A lelkipásztor gondoskodjon az áldozó kézfertőtlenítéséről is. Az áldoztatás kizárólag kézbe történhet, a rövid forma szerint:

- közgyónás

- „Irgalmazzon nektek...”

- rövid szentírási szakasz

- az Úr imája (Mi Atyánk)

- „Íme, az Isten Báránya...”

- „Uram, nem vagyok méltó...”

- áldoztatás

Betegek áldoztatásával kapcsolatban a Betegellátó szerint történjen az áldoztatás, fokozottan figyelve a megfelelő higiéniára (kézmosás, kézfertőtlenítés, maszk, esetleg védőöltözet, hatósági előírások).

 

A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE

A gyónás szentségének kiszolgáltatását az alább leírt formákban javasoljuk:

1.  Gyóntatószékben: A gyóntatószékben történő gyóntatás a rendelkezés életbe lépésétől kezdve egyáltalán nem ajánlott. Ha ez valamiért mégis sürgetően szükséges, illetve, ha a gyónóképes a szokásos bűnvallomásra, a pap meggyóntatja őt az erre megfelelően felkészített gyóntatószékben (kézfertőtlenítővel és lefóliázott gyóntatóráccsal rendelkező gyóntatószék).

2.  Gyóntatószék nélkül: Amennyiben nincs gyóntatórács, amely fóliával van lefedve, úgy a gyónó és a pap kellő távolságban helyezkedjen el egymástól (1,5 m). Itt különösen javasoljuk a gyóntatást szabadtéren végezni. A gyónó és a gyóntató viseljen maszkot.

3.  Általános feloldozással: Az egyházmegye fentebbi rendelkezésével visszavonásig lehetővé tette az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.) egyéni gyónás és bűnvallomás nélkül. Az általános feloldozásnak 4 feltétele van: 1. bűnbánat, 2. a bűnbánat külső jele, 3. elégtétel, később pótolni kell az egyéni gyónást, ha erre alkalom adódik. Erre a feloldozást kérők figyelmét előzetesen fel kell hívni.

 

Az általános feloldozás menete:

Az általános feloldozásban részesülni kívánókat – ilyen cselekményre alkalmasak lehetnek például a hatósági rendelkezésekkel összhangban végzett utolsó nyilvános liturgiák – figyelmeztetni kell arra, hogy készüljenek fel kellő lelkülettel, azaz őszintén bánják meg elkövetett bűneiket, legyen meg bennük az erős elhatározás a bűnök elkerülésére, az esetleg okozott botrány vagy kár jóvátételére és az a komoly szándék, hogy mielőbb egyenként is megvallják súlyos bűneiket, melyeket az általános feloldozás alkalmával meggyónni nem tudnak. Kapjanak végül mindnyájan valamilyen elégtételt, amit egyéni buzgóságból meg is tetézhetnek.

 

Általános bűnvallomás

A pap felszólítja a feloldozásra várókat, hogy azt valamilyen külső jellel kérjék. Például:

 

Akik most szentségi feloldozásban akarnak részesülni, térdeljenek le és mondják el a közgyónást, ahogyan a szentmisében szoktuk!

 

 

Vagy:

 

Akik most szentségi feloldozásban akarnak részesülni, meghajolva mondják el a közgyónást, ahogyan a szentmisében szoktuk!

 

A megtérők ezután elmondják az általános bűnvallást (Gyónom a mindenható Istennek…), majd az Úr imájának közös elimádkozásával folytatják. Ezt követően az pap megadja az általános feloldozást.

 

 

Általános feloldozás

A pap, kezét a megtérők fölé (felé) kiterjesztve feloldozást ad:

 

A Mennyei Atya, aki nem kívánja a bűnös halálát,

hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen:

aki előbb szeretett minket,

és elküldte szent Fiát a világba,

hogy általa a világ üdvözüljön,

legyen hozzátok irgalmas, és adjon nektek békességet!          Felelet: Ámen.

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus,

aki vétkeinkért a bűnösök kezére adta magát,

de feltámadt, hogy nekünk üdvösséget szerezzen:

aki az apostolokra kiárasztotta a Szentlelket,

hogy hatalmuk legyen a bűnök megbocsátására,

szolgálatunk által szabadítson meg titeket bűneitektől,

és töltsön el Szentlelkével!                                                           Felelet: Ámen.

 

A vigasztaló Szentlélek,

akit a bűnök bocsánatára kaptunk

és aki az Atyához vezet minket:

tisztítsa meg szíveteket, járjon át benneteket erejével,

hogy annak jóságát tanúsítsátok az életben,

aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott titeket!       Felelet: Ámen.

 

 

ÉS ÉN FELOLDOZLAK TITEKET BŰNEITEKTŐL

AZ ATYA ÉS A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.              Felelet: Ámen.

 

Vagy:

 

Isten, a mi irgalmas Atyánk,

aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által

kiengesztelte önmagával a világot

és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára,

az Egyház szolgálata által

bocsásson meg nektek és adja meg a békét!                              Felelet: Ámen.

 

ÉS ÉN FELOLDOZLAK TITEKET BŰNEITEKTŐL

AZ ATYA ÉS A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.              Felelet: Ámen.

 

Amennyiben az általános feloldozás elnyerésére sincs lehetőség, abban az esetben a hívő azzal az elhatározással, hogy amint alkalma lesz rá, meg is gyónja bűneit, indítsa fel magában a tökéletes bánatot, ezzel vagy ehhez hasonló imával:

 

Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem,

hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak,

mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,

kedvedből kiestem és mind ideig-,

mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem.

Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,

mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat

és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.

 

Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot,

hogy a Te kegyelmeddel Téged,

szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel,

de legfőképp …-al/-el (itt gondolj arra a bűnre, amely ellen

különös törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak

és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,

és add, hogy a holnapi napot

a mainál jobban használjam.

Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok,

legyetek velem! Ámen.

 

BETEGEK KENETE

Fontos, hogy a betegek lelkipásztori ellátásával és ehhez kapcsolódóan a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatban mindig a hatóságok előírásait kövessük. A megkenés egyetlen testrészen is elegendő, elmondva hozzá a szent kenet teljes formuláját (vö. CIC 1000. k.). Közvetlenül a kenet feladása előtt és után a kézfertőtlenítés kötelező! Karantén alatt lévő betegnél alapvetően a telefonon keresztüli lelkipásztori segítségnyújtás megengedett, de feloldozás ezen a módon nem lehetséges. Felszólíthatjuk a tökéletes bánat felindítására előre mondva a bánatot felindító imát. Szükséghelyzetben a megfelelő óvintézkedések vagy védőöltözet használatával adható a szent kenet. Amennyiben a védőfelszerelés vagy hatósági előírások nem engedik a kenet kézzel történő adását, a jog lehetővé teszi (CIC 1000. k. 2. §), hogy azt alkalmas eszköz segítségével vigyük fel a betegre (pld. egyszer használatos fültisztító pálcika). Covidos beteg ellátása csak előzetes ordináriusi engedéllyel lehetséges. Ezt az engedélyt megbízásom alapján a vezető kórházlelkész is megadhatja.

 

TEMETÉS

Jelezzük az elhunyt hozzátartozói felé, hogy csak szűk körben (max. 50 fő) tartsák meg a temetést. A résztvevők létszámát állami rendelkezés korlátozhatja. A zártravatalozó a szertartás végzésére nem megfelelő helyszín. A homíliát hagyjuk el és csak egy szentírási olvasmány (evangélium) hangozzon el. Lehetőleg ne álljunk szorosan közel egymáshoz, továbbá kerüljük a részvétnyilvánítás fizikai gesztusait. A kántori szolgálatmegengedett, de nem kötelező (hiányát viszont előre közöljük a hozzátartozókkal). A temetési mise ugyanúgy, sine populo, vagy egy majdani, a hozzátartozókkal később egyeztetett időpontban végezhető.

 

Budapesten, 2021. március 5.

Eseménynaptár
<     2021 - szeptember     >
H K Sz Cs P Sz V
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
A hónap eseményei
Nincs esemény!